Foto's

CBS HET ANKER ZUIDHORN

MR

De MR vertegenwoordigt personeelsleden en ouders en behartigt hun belangen. De MR praat en denkt mee met het bestuur/schooldirectie over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijk advies- en instemmingsrecht ten aanzien van school gebonden zaken. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement MR.

Doelstellingen
Bevorderen van de bloei van de school. Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school.
Meedenken en meebeslissen over opzet en ontwikkelen van het
onderwijs op school. Kweken van belangstelling bij de ouders
voor de school.

Overleg
Zeven maal per jaar vergadert de medezeggenschapsraad.
Het eerste deel sluit de directeur aan. De MR-vergaderingen
zijn in principe openbaar.
 
   

Verslaggeving
De medezeggenschapsraad brengt verslag uit over de ontwikkelingen binnen de medezeggenschapsraad via de Nieuwsbrief en een jaarverslag. 

Jaarverslag MR 2016-2017.pdf
 

Contact met de achterban
Als u vragen heeft, of een punt in een MR vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR.
U kunt ons ook bereiken via mr.anker@pentaprimair.nl


Samenstelling MR

 

 

            

        

 

Meindert Hibma
voorzitter

Gerrit Jan Tempel
oudergeleding

Vacature
oudergeleding

Anita Westra
personeelsgeleding

 

Antoinet Afman
personeelsgeleding
 

Nienke Kok
personeelsgeleding
 

Klarie Zwarteveen
adviserend lid
directie