Foto's

CBS HET ANKER ZUIDHORN

  

  

 

Passend onderwijs, dit betekent:

  • Schoolbesturen krijgen zorgplicht

  • Het kind krijgt recht op „passend” onderwijs bij inschrijving

Alle scholen bieden basisondersteuning; hiermee kunnen de meeste leerlingen worden opgevangen. In het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids moeten scholen beschrijven wat bij de basisondersteuning hoort.

 

Als een kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning, kan de school bij het eigen schoolbestuur extra ondersteuning aanvragen. Soms kan de leerling daardoor op school blijven, in andere gevallen is het beter om een speciale(basis)school te kiezen. Besturen leveren dus „zorg” aan scholen, die zij op bovenschools niveau organiseren.

De schoolbesturen in het Westerkwartier werken samen om zoveel mogelijk extra ondersteuning te kunnen leveren. Het geld daarvoor komt van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen en Noordenveld.

 

Samenwerkingsverband  Passend Onderwijs PO 20.01 Groningen en Noordenveld

Dit samenwerkingsverband beslaat vier subregio’ s. De Westerkwartiergemeenten en Noordenveld vormen de subregio West.

Het postadres is:

SWV 20-01 PO

Postbus 8061

9702 KB Groningen

  

Hier willen we een aantal zaken toelichten over het reilen en zeilen binnen onze regio. We beginnen met een toelichting op de structuur van het Samenwerkingsverband (SWV). Daarna komen onder andere nog aan de orde ‘aanmelding SBO’ en ’ Voor en Vroegschoolse Educatie’.

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01 PO subregio West

De basisscholen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn zijn een onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01

Binnen onze subregio wordt door 5 schoolbesturen nauw samengewerkt: Westerwijs, Penta Primair, OPONoordenveld, Noorderbasis en COG Drenthe. Zie organigram hieronder.

 

 

Organisatie samenwerkingsverband

Het SWV heeft een Algemeen Bestuur bestaande uit alle deelnemende schoolbesturen en een Dagelijks Bestuur van maximaal 7 personen. Iedere subregio is vertegenwoordigd en alle denominaties zijn of weten zich vertegenwoordigd.

Organisatie subregio

De subregio West heeft op meerdere deelgebieden overlegstructuren.

ROPO PO-VO

Op bestuurlijk niveau is er Regionaal Overleg Passend Onderwijs PO-VO waar besluitvorming plaatsvindt en eventueel opdrachten verstrekt kunnen worden aan de werkgroepen die daaronder hangen. Het betreft de werkgroepen po-vo en Talentklas.

ROPO PO

Daarnaast is er een ROPO-po waar onderwerpen op de agenda staan die specifiek betrekking hebben op het basisonderwijs. Er is sinds de daadwerkelijke invoering van passend onderwijs meer behoefte aan afwisselend apart en samen vergaderen met po en vo. Ook ROPO po is een besluitvormende vergadering en kan opdrachten verstrekken aan de werkgroep ROTS (Regionaal Ondersteunings Team Scholen).

ROTS

In ROTS, Regionaal Ondersteuningsteam Subregio, werken Penta Primair, Westerwijs en OPONoordenveld samen aan de uitwerking op praktijkniveau. Daar worden knelpunten besproken betreffende aanvragen arrangementen, Toelaatbaarheidsverklaringen sbo en so, etc.

ROTS organiseert 2x per jaar een bijeenkomst “Werkoverleg ROTS”. Dan komen van po en vo de deskundigen bijeen die bij en/of voor de schoolbesturen in onze subregio werken.

ROGO

Dan kennen we ook nog het ROGO, Regionaal Overleg Onderwijs Gemeenten. Dan is er overleg tussen enerzijds de deelnemers van ROPO po-vo en anderzijds de 5 wethouders en enkele beleidsmedewerkers van de 5 participerende gemeenten in onze subregio. Daar staat de samenwerking en afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg centraal.

 

Wanneer kan een leerling naar het SBO?

Binnen het team is er, samen met ouders, besproken dat een leerling wellicht beter af zou zijn op een SBO school. De ouders kunnen kiezen welke school hun voorkeur heeft.

De ouders maken een afspraak op deze school. Tijdens dit bezoek wordt verteld over het reilen en zeilen van de school maar ook voor welke leerlingen zij wel of geen geschikt  onderwijs kunnen verzorgen.

Wanneer ouders voor een school hebben gekozen, komt iemand van het SBO observeren. Er wordt een Zienswijze van de ontvangende school gemaakt.

Deze Zienswijze en de deskundige verklaring gaat samen met de TLV aanvraag naar het bestuur van de verlatende school.

Het bestuur bepaalt of de TLV aanvraag doorgestuurd wordt naar de CVA ( Commissie van Advies) in Groningen.

De CVA moet de aanvraag binnen 6 weken bespreken. Eventueel kan de termijn met 6 weken verlengd worden als de commissie zich geen oordeel kan vormen en nog meer informatie wil inwinnen.

Zodra de beschikking is afgegeven moet de SBO school de leerling binnen 6 weken plaatsen.

Dit gaat altijd in overleg met de verlatende school en de ouders.

 

Voorschoolse voorzieningen en passend onderwijs

Bij de overgang van het ene schooltype naar het andere is het belangrijk dat ouders en professionals contact met elkaar hebben om er gezamenlijk voor te zorgen dat een kind op de school terecht komt die een passend onderwijsaanbod heeft. Voor de PO-VO overgang gelden al jarenlang vaste afspraken en procedures. De schoolbesturen in Westerkwartier en  Noordenveld vinden het belangrijk dat er ook goede afspraken komen met de peuterspeelzalen en voorschoolse voorzieningen over het overdragen van informatie.

De schoolbesturen en het CJG in het Westerkwartier hebben met de partners in ‘het voorschoolse’ een ondersteuningsroute uitgewerkt.  Deze ondersteuningsroute geeft stapsgewijs aan wanneer en waarom er contact gelegd wordt met het CJG en hoe de ouders daar bij betrokken worden.

Een belangrijke stap is het overdrachtsformulier dat CJG, basisonderwijs en de partners van de voorschoolse voorzieningen met elkaar hebben ontwikkeld. Het is de bedoeling dat alle professionals dit formulier invullen bij de overstap van een leerling naar het basisonderwijs. De gegevens kunnen worden verduidelijkt en aangevuld via warme overdracht.

Daarnaast is afgesproken dat deskundigen van de bovenschoolse ondersteuningsteams een observatie kunnen doen in de voorschoolse voorziening wanneer er vraagtekens zijn of de basisschool een passend aanbod heeft voor een bijna vierjarige.